ต่อ เก่าแก่ที่ยังตกทอดมาถึงคุณแม่อาจารย์ โดยอาจารย์ได้ทำการศึกษาจากตำรานั้น ๆ
จนเป็นที่เข้าใจพร้อมทั้งติดตามคุณแม่ไปทำการอยู่ไฟ ตามบ้านลูกค้าอยู่เรื่อย ๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ศึกษาการอยู่ไฟของภาคต่าง ๆ อาทิเช่น การอยู่ไฟแบบลานนา การอยู่ไฟแบบภาคอีสาน การอยู่ก้อนเส้าของภาคใต้ การอยู่ไฟแบบชาววังแล้วได้ศึกษาต่อ ทางด้านการแพทย์แผนไทยจนจบ
สาขาเภสัชกรรมแผนไทย เวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาชีพให้เป็น ครูผู้รับมอบตัวศิษย์จากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นวิทยากรของสถาบันแพทย์ แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2542ต่อจากนั้น ได้เป็นอาจารย์ประจำวิชา การดูแลความงาม สตรีหลังคลอด ของสำนักพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร และ ยังเป็นวิทยากรให้กับ สถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน ภาค 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีลูกศิษย์มากมายที่จบมาจาก สถาบันต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้ทำการ การสอนเพียงผู้เดียวจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไปจึงได้เปิด ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย สาขากรุงเทพกรีฑา ได้เป็นศุนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดให้บริการ การอยู่ไฟหลังคลอด โดยให้คำปรึกษาทั้งคุณแม่ ที่ยังไม่คลอด และคลอดแล้ว ทั้งนี้ยังให้บริการนวดเพื่อสุขภาพตลอดจนการบำบัดรักษา อาการต่าง ๆ ภายในร่างกายเช่น ปวดหัว คอเคล็ด ไหล่ติด สบักจม ปวดหลัง ฯลฯ

ประวัติส่วนตัวของอาจารย์กชพร อุตส่าห์กิจ

การงาน :
- เป็นอาจารย์ และ วิทยากร ( อิสระ ) เกี่ยวกับโรคศิลปะแผนไทย

- เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทย ในสาขาเภสัชกรรม เวชกรรม การผดุงครรภ์
และการนวดแผนไทย และ จีน

- เป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาเภสัชกรรม เวชกรรม

- ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย สาขากรุงเทพกรีฑา

- กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

- ประธานชมรมอยู่ไฟหลังคลอดแห่งประเทศไทย

การศึกษา :
- ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ. 2522
- ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนวัดรางบัว พ.ศ. 2526
- ระดับ ปวช. : โรงเรียนพาณิชยการสีลม พ.ศ. 2532
- ระดับ ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กำลังศึกษาอยู่ คณะวิทยาศาสตร์
์สาขาการแพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ / ประกาศนียบัตร / เกียรติคุณ / หนังสือรับรอง :

1. ใบอนุญาติ ( ที่ บ.ภ. 17382 ) ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขาเภสัชกรรม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2544 โดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

2. ใบอนุญาติ ( ที่ บ.ว. 14413 ) ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขาเวชกรรรม
ณ วันที่ 19 กันยายน 2545 โดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

3. ใบอนุญาติ ( ที่ บ.ผ. 2990 ) ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในสาขาการผดุงครรภ์
ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2547 โดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

4. หนังสือรับรอง ( ที่ คท. 00210 / 48 ) ผ่านการอบรมโครงการอบรมความรู้ การเป็นครูผู้รับ
มอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548
โดย คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย

5. หนังสือรับรอง ( ที่ คท. 00209 / 48 ) ผ่านการอบรมโครงการอบรมความรู้ การเป็นครูผู้รับ
มอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549
โดย คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์ :
ด้านสมุนไพร
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษามีดังนี้
1. สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร 2 เขตมีนบุรี
3. สถาบันแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2542
4. เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. อุทยานแห่งชาติจังหวัดนครนายก
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
8. สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
9. สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านการนวด
1. มีประสบการณ์ ด้านการนวดเพื่อสุขภาพ และ การรักษาโรคมา 21 ปี
2. มีประสบการณ์ ด้านการสอนนวดแผนโบราณมา 7 ปี ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
3. กรรมการวิชาการ สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
4. เป็นกรรมการตัดสินนวดไทย และ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ งานมหกรรมนวดเพื่อสุขภาพ
และ การท่องเที่ยว วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2547 ณ MCC HALL ชั้น 4 THE MALL บางกะปิ
5. อนุกรรมการวัดมาตรฐานฝีมือแรงงานการนวดไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
6. ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทย


ประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร